zaterdag 29 augustus 2009

Minister van Justitie: een ambdetandte job...

Het parket-generaal van Brussel is van start gegaan met een strafrechtelijk onderzoek tegen de geschorste rechter Francine de Tandt. De Tandt heeft mogelijk ongeoorloofde afspraken gemaakt met enkele zakenadvocaten.

Er zijn drie dingen waarvan ze verdacht zou kunnen worden, passieve omkoping, dat ze zich dus zou hebben laten omkopen, valsheid in geschrifte, en gebruik van valse stukken.

Het onderzoek zal zowel in haar voordeel als in haar nadeel gevoerd worden.Het staat dus nog lang niet vast dat ze schuldig is, alleen zal er dus actief gezocht worden naar bewijzen van haar schuld.

Ocharme de minister van Justitie doch, eerst ontsnappen er aan de lopende band gevangenen en nu blijken sommige rechters bijna even grote gangsters te zijn dan degene die ze zouden moeten veroordelen. Waaraan heeft de arme man dat verdient?

En ach, dan zijn er nog die om zijn ontslag roepen alsof dat zou helpen. Als bij iedere ontsnapping of fout van het gerecht de minister moest opstappen, moet men binnen een paar jaar deze ministerpost afschaffen omdat men geen politici meer over heeft om minister van Justitie te zijn.

Het wordt tijd dat men alle macht binnen het gerecht geeft aan de Hoge Raad van Justitie. Die moeten gemakkelijk mensen kunnen aanwerven en ontslaan indien nodig. Benoemingen voor het leven moeten vervangen worden door benoemingen tot tien jaar. Na die tien jaar wordt je grondig getest om te zien of je nog wel meekan.

Ook moet men rechters om de twee jaar kunnen laten evalueren door de Hoge Raad van Justitie. Om dat te kunnen doen moeten niet alleen de bevoegdheden van die Hoge Raad worden verhoogd, maar ook het aantal leden en de middelen. Ook de wetgeving en de statuten omtrent rechten en plichten voor de magistratuur dienen worden aangepast.

Wat de gevangenissen betreft, moeten er per provincie 2 nieuwe gevangenissen bijkomen. Het kunnen voor mijn part ook grote oudere gebouwen zijn die aangepast worden. Van mij mogen die gevangenissen zowel door overheidsgeld als privégeld worden gefinancierd. Maar de overheid moet wel altijd blijven toezien op wat er gebeurt met zijn gevangenen. Een gevangenis kan dus nooit volledig in handen van de privé zijn.

Ook moet men kijken waarom er in sommige gevangenissen nauwelijks of geen ontsnappingen zijn en dat systeem van gevangenen bewaken overnemen. Zo weet ik omdat ik van Antwerpen ben, dat er in Antwerpen nauwelijks ontsnappingen zijn. Dit komt omdat men hier van alles doet met de gevangenen om ze bezig te houden en ze waar het kan terug te leren integreren in de maatschappij.

Wie lang tussen vier muren zit wil, als het maar voor een paar uur, terug kunnen proeven van de "vrijheid". Hoe zou je zelf zijn.

Maar zet om te beginnen, al de gevangenen die maximum een jaar kregen en geen zwaar geweld of seksueel geweld hebben gepleegd onder elektronisch huisarrest. Dat zou de gevangenissen al voor een groot deel ontlasten.

Eigenlijk horen enkel de levensgevaarlijke mensen thuis in een gevangenis en de veelplegers die geweld gebruiken. De rest moet als ze ziek zijn in psychiatrische klinieken een aangepaste behandeling krijgen of een alternatieve straf krijgen.

Voor de jeugdige gevangen zou bij het eerste bedrijf (als er geen geweld is gepleegd) het leger kunnen worden ingeschakeld om hen discipline bij te brengen. Steek ze verplicht drie jaar bij de para's, zodat ze leren wat discipline is. Maar ook de ouders van die jongeren moeten aangesproken worden. Als blijkt dat de ouders geen vat meer hebben op hun kroost moet men het hele gezin aanzetten waar kan en verplichten als het moet tot het volgen van een heropvoedingscursus met opvolging achteraf. Pas als ook dat niet helpt mag men een kind plaatsen en de ouderlijke macht ontnemen.

Voila, hier wat oplossingen voor de problemen binnen Justitie en het gevangeniswezen. Ik ga dan wel met verlof, ben al lang bij de politie weg en bij het gerechtelijk (mis)gebeuren en toch kan ik een paar oplossingen naar voren brengen. Als het mij op een halfuurtje lukt, waarom hoeft dat bij die politiekers dan toch altijd zo lang te duren?

Ach ja, wie in de gevangenis zit mag meestal niet gaan kiezen, dus niet interessant genoeg want het levert geen stemmen op. En voor wie wel vrij kan kiezen, de (meeste) andere kiezers dus, mogen die gevangenen desnoods creperen.

Zolang er niets gebeurt zal de minister van Justitie zich ambdetandt (woordspeling) blijven voelen als hij lastige vragen van journalisten krijgt als er weer een gevangene is ontsnapt of als er weer een rechter in opspraak komt.
En hoe gaat het met U?.........

vrijdag 28 augustus 2009

Wat verandert er dinsdag?...

Iedere maand veranderd er wel iets in de wetgeving. Ook september brengt enkele veranderingen voor de consument met zich mee en aangezien we gisteren vrij weinig nieuws hadden waarop we commentaren konden schrijven, geven we U vandaag de veranderingen in een notendop: De autokeuringscentra zijn twee avonden per week open, het opknappen van een woning wordt fiscaal opnieuw wat voordeliger en de registratie van een alarmsysteem wordt verplicht. Een overzicht.

Bouwkavels alleen nog voor kopers met band met de streek

In 69 Vlaamse gemeenten en steden mogen nieuwe bouwkavels enkel nog verkocht aan kopers die een nauwe band met de streek hebben. De maatregel uit het nieuwe decreet op het grond- en pandenbeleid, dat op 1 september in werking treedt, moet betaalbaar wonen in eigen streek bevorderen. Het gaat vooral om die plaatsen waar de grondprijzen te duur zijn geworden door de stevige inwijking van buiten de streek.

Fiscaal voordeel voor opknappen woning

Wie een verkrotte woning opknapt, zal verder vanaf 1 september een extra duw in de rug krijgen. Wie zo’n woning koopt om te renoveren, kan een extra fiscaal voordeel krijgen tot 4.500 euro. Familie, vrienden of kennissen die tot 25.000 euro lenen aan wie wil renoveren (tegen een bepaalde rente weliswaar), kunnen voor deze 'mama- en papa-lening' 8 jaar lang een fiscale aftrek krijgen.

Registratie alarmsysteem verplicht

Vanaf 1 september is iedereen die een alarmsysteem tegen inbraak heeft, bij wet verplicht dit te registreren via www.police-on-web.be. Deze maatregel komt er zodat bij echt alarm de politie meer efficiënt en doelgericht kan optreden.

Wie aangesloten is bij een alarmcentrale hoeft niets te doen. Alarmcentrales doen deze registratie voor hun klanten. Alle anderen hebben vanaf 1 september 6 maanden de tijd om hun registratie in orde te brengen, dit is tot 1 maart 2010.

Autokeuringscentra twee avonden per week open

Vanaf 1 september wordt de dienstverlening van de autokeuringscentra uitgebreid. Vanaf dan zullen de keuringscentra twee avonden per week open zijn en zal het ook mogelijk worden om via internet een afspraak te maken via de website www.afsprakenautokeuring.be. Daarnaast komt er ook een ombudsman die bevoegd wordt voor de klachten rond de autokeuring en het praktische rijexamen.

Verbod op verkoop van gloeilampen tot 100 watt

Gloeilampen van 100 watt mogen vanaf 1 september niet meer verkocht worden. De Europese Commissie bekrachtigde in maart de gefaseerde uitdoving van de gloeilamp. Op termijn moeten alle gloeilampen in de Europese Unie vervangen worden door spaarlampen. De Commissie gelooft niet dat spaarlampen risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen.

Ouders kunnen meekijken in puntenboekje leerkrachten

Elf scholen van het gemeenschapsonderwijs (GO!) in de Antwerpse Kempen geven de ouders van hun leerlingen vanaf volgend schooljaar de mogelijkheid via het internet mee te kijken in het puntenboekje van de leerkrachten. Het gaat om een proefproject in het secundair onderwijs dat al is uitgetest in het atheneum De Beeltjens in Westerlo, een van de scholen. Het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wil via het internet ook andere informatie en formulieren naar de ouders van de leerlingen overbrengen.

Secundair-na-secundair en hoger beroepsonderwijs

Opleidingen tussen het secundair en het hoger onderwijs krijgen vanaf 1 september een nieuwe plaats in het onderwijslandschap. De zevende specialisatiejaren van het technisch en kunstonderwijs worden ondergebracht in het 'secundair-na-secundair'. De opleidingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie behoren in de toekomst tot het hoger beroepsonderwijs.

donderdag 27 augustus 2009

Regularisatie en werken...

België heeft arbeiders nodig. De babyboomers (wij dus) naderen de pensioengerechtigde leeftijd. Dat betekent dat tussen 2010 en 2030 het arbeiderspotentieel in Europa zal afnemen met 20 miljoen eenheden. En... aangezien diverse Belgische regeringen na elkaar ons pensioengeld gebruikt hebben voor andere doeleinden, of simpelweg opgesoupeerd hebben, moeten er andere mensen werken om ons voor de rest van ons leven te onderhouden. Met andere woorden, ons sociaal zekerheidsstelsel is totaal ondermijnd door wanbeheer.
De oplossing? Migranten die een structurele bijdrage willen leveren aan onze maatschappij, die zich volledig willen integreren en constructief willen bijdragen aan onze samenleving. Niet de "migranten" die zich enkel en alleen in België, en dan liefst in Antwerpen willen vestigen omdat ze beroep kunnen doen op onze (uitgeholde) sociale zekerheid zonder er zelf ooit iets aan bij te dragen.
Vanwaar deze uitval naar migranten? Omdat er aan alle goedheid en solidariteit een einde komt. Omdat we de realiteit onder ogen moeten durven zien. Omdat we, ondanks de beweringen van de linkse rakkers, niet kunnen blijven regulariseren zonder failliet te gaan.
Neem nu simpelweg Antwerpen, een stad met tussen de 470.000 en 480.000 inwoners. Ondanks het feit dat er een tekort is aan arbeiders genieten maar liefst 30.000 (oude of nieuwe) Antwerpenaars werklozensteun. In die 30.000 zitten er maar liefst 11.600 van buiten de Europese Unie. Waren die niet naar Antwerpen gekomen om het tekort aan arbeidsplaatsen op te vullen?
30% van het budget van het Antwerpse OCMW, bestemd voor leefloners, gaat naar geregulariseerde asielzoekers. Zijn die dan ook niet naar Antwerpen gekomen om het tekort aan arbeidsplaatsen op te vullen?
En nu krijgen we een nieuwe regularisatiegolf. Wie gaat dat betalen? Wij? De babyboomers op pensioengerechtigde leeftijd? Neen, bedankt!
Momenteel lopen er in Antwerpen 10.120 regularisatiedossiers. Tel daarbij 25% van het generaal pardon of 6250 dossiers bij. Dan spreken we over ruim 30.000 mensen + de volgmigratie, waarbij tegenwoordig ook de broers en zuster meetellen. Uit het verleden blijkt 50%, dus 45.000 mensen.
Ongeveer 50% daarvan vraagt en krijgt in Antwerpen leefloon (483,86 euro/maand voor een samenwonende, 725,79 euro/maand voor een alleenstaande en 967,72 euro/maand voor iemand met een gezinslast van minstens één kind), verhoogde kinderbijslag, ziekenfonds, een omnipas van De Lijn, huur- en verwarmingstoelage én tussenkomst bij dringende medische kosten. Veel gepensioneerden en langdurig zieken met een serieuze arbeidscarriëre moeten het met véééél minder doen.
Je moet echt geen econoom of boekhouder zijn om te begrijpen dat deze toestand onhoudbaar is voor de stad en vroeg af laat zal resulteren in verhoogde gemeentebelastingen, terwijl de werkende bevolking nu al 8% betaald. Het hoogste in België trouwens.
Toch wel cijfers om over na te denken, zeker als je weet dat er in Antwerpen mensen zijn die hun levenlang gewerkt hebben en bij een panne aan hun TV geen nieuwe kunnen betalen wegens te klein pensioen.
Pas op, ik scheer niet iedereen over dezelfde kam. Er zijn wel degelijk migranten van binnen en buiten Europa die zich in Antwerpen geïntegreerd hebben, zelf "plat aantwaarps" spreken, werken en constructief bijdragen tot de opbouw van de maatschappij en de sociale zekerheid.
Alleen wordt het tijd dat alle profiteurs, die tijd zat hebben om te betogen, te bezetten en te hongerstaken een ticket naar het thuisland krijgen. Voor mijn part eerste klasse, met maaltijden en drank aan boord en als het echt moet een "animeermeisje" bovenop, want dat is nog altijd goedkoper dan één maand leefloon en bijbehoren.
En voor alle "rode en alternatieve rakkers" die toch zullen reageren: Zijn jullie bereid om vanaf nu 10% gemeentebelasting te betalen in Antwerpen? Of behoren jullie tot die 30.000 Antwerpse werklozen, zodat je tijd zou hebben om actie te voeren.....voor regularisatie, tegen de Lange Wapper, tegen de aanleg van het stadspark, tegen het opkuisen van het Munthof, voor het behoud van Doel, voor nog meer multiculturele activiteiten, tegen de uitdieping van de Schelde, ...

woensdag 26 augustus 2009

Afscheid van...

Als je niet op een andere planeet woont, niet al jaren ziek aan je bed gekluisterd bent, niet op hotel woont in de Begijnenstraat en af en toe op of in de omgeving van de Antwerpse Grote Markt komt, hebt U ze waarschijnlijk al gezien. Groepen van tien tot twintig mannen of vrouwen, maar nooit mannen en vrouwen samen, allen gekleed in dezelfde T-shirt met een naam of een schunnige tekst op, en waarbij er altijd ééntje opvalt, omdat hij of zij gekleed loopt als Jan of Mie Lul.

Bijna nooit is zo'n groep van Antwerpen. Meestal uit één of andere grensgemeente of van Nederland.

Bestaat de groep uit mannen, dan druipt het testosteron er af, samen met het bier, de mayonnaise en de ketchup die op onverklaarbare wijze hun T-shirt bevuild heeft. Is het een groep vrouwen, dan is geen enkele man in de buurt veilig, want om hun "tocht" te sponsoren verkopen ze snoep dat op strategische plaatsen vastgespeld zit op het kleedje van Mie Lul, en dat de mannen er met hun mond mogen afhappen, mits een kleine financiële bijdrage.

Waar heeft hij het in hemelsnaam over, zult u zich afvragen? Ik heb het over de vrijgezellendagen. De dag of enkele dagen voor het huwelijk van Mie of Jan Lul, wanneer ze nog eens door hun vrienden of vriendinnen op sleeptouw worden genomen om "afscheid te nemen van hun jong leven". Voor de vrouwen beperkt zich dat tot wat geflirt, wat spelletjes spelen en giechelen. Voor de mannen is het één grote slemppartij, waarbij zeker de hoerenbuurt op het programma staat.
Vroeger was dat allemaal anders. De vrienden namen de toekomstige bruidegom mee naar een café in eigen dorp of stad en goten zich vol bier, tot ze in slaap vielen. De vrouwen kwamen samen bij één of andere vriendin in hun dorp en goten zich vol met koffie, likeurtjes en aten zich ziek in taart en andere zoetigheden. Geen enkele buitenstaander had er last en zelfs dikwijls geen weet van.
Tot... één of andere snoodaard Antwerpen ontdekte als speelterrein en bijna iedere vrijgezellenavond van elke Vlaming of Nederlander in Antwerpen moet doorgaan. Hier hoeft het niet zo stil te gebeuren dan in hun dorp, ze kennen de mensen hier toch niet, en de mensen kennen hen niet. En dat zullen we geweten hebben: Zuippartijen, lallende, kotsende varkens op straat, nachtlawaai, vandalisme, vechtpartijen, en noem maar op...
Gelukkig wordt er niet zoveel meer getrouwd dan vroeger, of er liepen hier nog meer van die varkens rond. Daarom een oproep naar alle gemeenten: Wij, Antwerpenaren vangen al jullie vluchtelingen en OCMWers op, zorgen jullie nu eens voor een hartelijk onthaal voor al de vrijgezellenfeesten. Jullie Horeca, politie en reinigheidsdienst zal er wel bij varen...

dinsdag 25 augustus 2009

Afscheid van een groene Vogel(s)...

Jeroen Verelst, redacteur bij De Morgen, legt uit waarom de wissel van de wacht bij Groen! er veel eerder had moeten komen. Mieke Vogels neemt in het najaar afscheid als voorzitster van Groen!. Never say never, zeker niet bij Vogels. Maar het lijkt er wel op dat het haar deze keer menens is, dat ze niet langer de numero uno wil zijn. Daarmee komt een einde aan een tijdperk dat bijzonder lang heeft geduurd. Te lang. Een partij die twintig jaar lang steunt op één stemmenkanon heeft een probleem.

De dominantie van Vogels is een beetje het verhaal van de kip of het ei. Bleef ze zo lang de touwtjes in handen houden bij Groen! omdat er niemand opstond om in haar voetsporen te treden? Of stond er niemand op om in haar voetsporen te treden net omdat ze zelf zo lang de touwtjes in handen bleef houden? Voor beide uitgangspunten valt heel wat te zeggen.

Vogels is een politiek raspaard, dat kunnen zelfs haar grootste vijanden onmogelijk ontkennen. Wat veel mensen in haar partij niet kunnen, en daar knelt het schoentje al heel lang, kan zij als geen ander: de groene boodschap simpel uitleggen. Rechttoe rechtaan, met af en toe een straffe oneliner ertussen. Die stijl heeft van haar altijd een controversiële politica gemaakt. Je bent voor Vogels, of je bent tegen Vogels. Een middenweg bestaat niet. Haar nog altijd behoorlijk indrukwekkende schare kiezers apprecieert haar omdat ze de taal van het volk spreekt, haar tegenstanders vinden dat die taal al te veel naar populisme neigt. Een grijze muis zal Vogels wel nooit worden. De vogel zingt nu eenmaal zoals hij gebekt is.

Toen de groenen nog heel erg hard probeerden om vooral geen politieke vedetten te zijn, was Vogels al de uitzondering op die regel. De eerste echte groene BV. Nooit vies van een stunt - denk maar aan de keukenschort op het spreekgestoelte van de Kamer - en een gretig gesolliciteerde gast in televisieprogramma"s van elk mogelijk allooi. Die populariteit legde Agalev geen windeieren. Vogels loodste de partij in 1994, toen uitvoerende mandaten nog een verre droom leken voor de groenen, het Antwerpse stadsbestuur binnen. Ze vocht daar heroïsche ruzies uit met haar liberale collega"s in het college, maar de Antwerpenaars konden haar grote mond wel smaken.

In 1999 sloeg Agalev munt uit de dioxinecrisis. De partij bereikte een historische mijlpaal en ging mee regeren. Vogels zei Antwerpen vaarwel en verhuisde naar de Vlaamse regering. Die vaandelvlucht werd haar niet in dank afgenomen. Ze kreeg de reputatie van postjespakker, eentje waarvan ze nooit meer helemaal af geraakte.
Vier jaar later werden de groenen genekt door de kiesdrempel en verdwenen ze volledig uit de federale regering. Vogels nam haar verantwoordelijkheid en pakte haar biezen als minister. Een van de analyses voor de verkiezingsnederlaag luidde dat de groenen kampten met een gebrek aan vers bloed, dat ze nood hadden aan nieuwe namen en nieuwe gezichten. Maar al heel snel was de generatie-Vogels daar weer. Terug op het eerste plan.

Vogels kreeg er zin in. In 2007 stelde ze zich onverwacht kandidaat voor het voorzitterschap. Ze won het pleit. De andere groene boegbeelden uit de jaren negentig - Jos Geysels, Magda Aelvoet, Vera Dua als laatste - waren een voor een uit beeld verdwenen. Maar Vogels trok meer dan ooit tevoren het laken naar zich toe. Bij de Vlaamse verkiezingen van 2009 trok ze als enige gevestigde waarde de lijst, tussen allemaal nieuwelingen. Het werd geen overdonderend succes. De hoge verwachtingen werden niet ingelost, Groen! geraakte er met de hakken over de sloot. Net als in 2004. En 2006. En 2007.

Al die jaren stond er niemand op die electoraal die nog maar tot aan de enkels van Vogels reikt. Geen enkele jonge leeuw die "Moe Vogels", zoals de gewezen Antwerpse burgemeester Bob Cools haar doopte, het vuur aan de schenen legde. Ze is en blijft het onbetwiste groene stemmenkanon. Niemand heeft haar uitstraling, niemand heeft haar charisma. Groen! had de voorbije vijf jaar een sterke fractie in het Vlaams parlement, allemaal integere en gedegen dossiervreters. Maar alleen als Vogels het woord nam, luisterde de rest van het parlement en de media. Vogels duwt iedereen in de schaduw. Een schril contrast met Ecolo, waar naast Isabelle Durant ook Jean-Michel Javaux en Jean-Marc Nollet een bijzonder prominente rol spelen. Een ijzersterk triumviraat, geruggensteund door nog een stevige horde degelijke parlementariërs en jonge wolven.

Groen! hééft talent in huis. In het federaal parlement doet de jonge groene fractie het meer dan uitstekend met mensen als Meyrem Almaci en Wouter De Vriendt. En ook in de Vlaamse fractie zou flink wat potentieel aanwezig zijn. Maar er is veel tijd verloren, en er zijn veel kansen gemist. In 2007 gaven de partijleden al een signaal. Dat een nobele onbekende als Wouter Van Besien bij de voorzittersverkiezingen 42 procent van de stemmen haalde, was een duidelijke roep om een wissel van de macht. Maar uiteindelijk koos Groen! toch opnieuw voor zekerheid, voor veiligheid. De oudermoord bleef uit. Pas nu Vogels zélf het licht op groen zet, komt er een wissel van de wacht.

Rijkelijk laat. Want de man of vrouw die de fakkel in november overneemt van Vogels moet al meteen aartsmoeilijke keuzes maken. Groen! is nu al vijf jaar hoofdzakelijk, en noodgedwongen, vooral bezig met te overleven. Ofwel stelt de partij zich tevreden met de stilaan traditionele zes, zeven, occasioneel acht procent van de stemmen, ofwel zoekt ze een manier om te verbreden en brutaal door dat plafond te breken. De keuze moest eigenlijk al vier, vijf jaar geleden gemaakt zijn. Maar het is het soort knoop dat alleen een nieuwe generatie kan doorhakken.

maandag 24 augustus 2009

Apartheid...

Dat de VRT t.o.v. het Vlaams Belang een apartheidsregime handhaaft, is al lang geweten. Zopas kregen we daar nog een voorbeeld van, toen Els De Rammelaere (N-VA), Renaat Landuyt (SP.a) en Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister De Clerck vroegen de commissie justitie vervroegd samen te roepen. Bij de VRT werden, zowel op de radio als op het scherm, alleen de eerste twee vermeld. Alsof Laeremans niet bestond. Stalin zou het niet beter gedaan hebben. Hetzelfde met de berichtgeving over de verkiezingen in Afghanistan. Volgens de VRT wordt de partij van Karzai daar op de media overroepen en komen de oppositiepartijen nauwelijks aan de bak (datzelfde hebben we ook al eens meegemaakt bij verkiezingen in Wit-Rusland). Dat de VRT hier hetzelfde doet, lijkt men niet te weten. Dat ook VB-leden belastingen betalen waarmee o.a. de VRT wordt gefinancierd, zal de rode omroep worst wezen. Met de nieuwe Vlaamse minister van media, de niet-politica Gieten, zal dat waarschijnlijk niet veranderen.

Gieten heeft nl dezelfde partijkleur en is bovendien op die post geparachuteerd door Steve Stevaert, bekende ex van alles en nog wat.
Dat voor wat de politiek betreft. Sinds de invoering van de "rode" knop (niet toevallig, die kleur!), is er ook een apartheid ontstaan tussen de kijkers die een digitale ontvangst hebben en de anderen. Die anderen zijn voor het overgrote deel oudere mensen die geen zin, of niet genoeg geld hebben om over te schakelen op een digitalisering, waarvan ze meestal toch geen gebruik zullen maken. Zij, die anderen - wel circa de helft van de kijkers - werden al eens bij de bok gezet, toen ze op 11 november de feestelijkheden omtrent de nationale feestdag niet rechtstreeks konden meemaken, omdat die alleen maar achter de "rode knop" te zien waren. Als men er mag van uitgaan, dat zo'n reportage voornamelijk gezien wordt door senioren, kan men stellen dat het een meerderheid van kijkers was, die in de kou bleef staan.

Zondagavond kwam daar nog een frustratie bij, toen de met veel heisa aangekondigde finale van de 100 meter op de wereldkampioenschappen in Berlijn, eveneens alleen maar werd voorbehouden voor de "gedigitaliseerden". Van een financiële apartheid gesproken...

Op de vraag, waarom die finale niet rechtstreeks op het normale kanaal werd uitgezonden en de tennismatchen van Kim Clijsters wél, antwoordde de VRT woordvoerster Diane Wau(wel)mans, dat de VRT altijd iets meer doet voor sporters uit eigen land. M.a.w. Eigen volk eerst, uitgerekend een slogan van het Vlaams Belang, de partij die door dezelfde VRT wordt geboycot.
Arm Vlaanderen dat zo'n zender moet betalen en daarna moet ondergaan zonder er veel tegen te kunnen doen...
Trouwens, ook ATV lijkt de weg naar de "rode knop" en dus naar apartheid gevonden te hebben...

zaterdag 22 augustus 2009

Respect...

Woelig. Dat zegt Karin Heremans, directrice van het Koninklijk Atheneum van Antwerpen, op de vraag wat zij verwacht van de eerste schooldag.

Eind juni kondigde zij samen met haar collega in Hoboken aan dat er een hoofddoekverbod komt op de scholen. Zij wil daarmee een einde maken aan de druk die leerlingen zonder hoofddoek ondervinden. De afgelopen jaren hadden de meeste Antwerpse scholen al zo’n verbod ingevoerd.

Wie bleef vasthouden aan de hoofddoek kon nog in een klein aantal scholen terecht, zoals het Atheneum van Antwerpen. Directrice Heremans zag steeds meer meisjes met hoofddoek op haar speelplaats. Ze vond het nodig om in te grijpen door de hoofddoek te verbieden.

Dit ontketende een storm van protest onder de moslimgemeenschap in Antwerpen. Al snel bleek dat enkele radicale moslims zich in het protest begonnen te mengen. Het discours ging niet meer over gelijke kansen en rechten, maar over religieuze plichten.

Het moslimradicalisme wint terrein. Het zelfvertrouwen groeit onder de aanhangers van deze strekking, want steeds meer jongeren kloppen bij hen aan. De strikte interpretatie van de islam blijkt een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op veel jonge moslims.

De meesten blijken ondanks deze keuze nog hun weg te vinden in de maatschappij. Sommigen zijn echter zo zwaar aangetast door godsdienstwaanzin dat ze stevig uit de bocht gaan. Dat ervoer directrice Heremans.

Enkele radicale moslimmannen vonden dat ze voor het hoofddoekverbod zweepslagen hoorde te krijgen en te worden opgehangen. Dit is echt geen volwassen manier om een mening te verdedigen.

Ik weet dat een moslim geen oordeel mag vellen over een geloofsgenoot. Wel, ik ben geen moslim, dus ik doe dat wel. Deze moslimmannen zijn een schande voor hun familie, hun geloofsgenoten en hun zo geliefde godsdienst.

Iedereen heeft het recht om zijn mening en geloof te verdedigen, maar steeds met wederzijds respect. Dreigen met zweepslagen en ophanging hoort daar niet bij. De meeste moslims zijn pragmatisch en gematigd. Zij hebben als ouders dezelfde bekommernissen voor hun kinderen als u en ik.

Het is alleen spijtig dat zij zo slecht worden vertegenwoordigd. Dit is vooral te wijten aan de grote interne verdeeldheid binnen deze gemeenschap. Omdat deze groep stil blijft, klinken radicale stemmen zo veel feller.
Enfin, vandaag begint de ramadan. Ik hoop dat dit een tijd van bezinning mag zijn voor alle radicale Antwerpse stemmen, moslim of niet...

vrijdag 21 augustus 2009

Rascisme van boven de Moerdijk...

De ludieke aktie van Annick de Ridder en Ludo van Campenhout ivm een mosselboycot in Antwerpen heeft al gezorgd voor heel wat commotie, zowel aan deze als aan de andere kant van de grens. Velen hadden en hebben blijkbaar nog steeds niet door dat beide politici enkel de bedoeling hadden om het probleem van de Schelde-uitdieping "het gesprek van de dag" te maken. En daar zijn ze dan ook glansrijk in geslaagd. Na onderhandelingen met de Nederlandse VVD, die er zonder de mosselboycot-actie nooit zouden gekomen zijn, gaat de VVD een voorstel indienen tot een noodwet, zodat de Schelde-uitdieping toch kan doorgaan.
Een ander acpect van deze ludieke actie zijn de reactie's van zowel concurrerende politici, Belgen die op andere partijen stemmen en hen populisme verwijten, domme Antwerpenaars die denken dat Antwerpen alleen draait op de Nederlandse toeristen in het weekend en, het ergste van al, racistische Nederlanders.
Want vroeger hadden die Nederlanders enkel de Molukkers die ze konden uitschelden voor het vuil van de straat en nu hebben ze een nieuwe categorie gevonden: de Belgen, door hen steevast "domme Belgen" genoemd. Ze dreigen ermee België binnen te vallen met hun leger, de Schelde-arm af te sluiten, niet meer naar Antwerpen te komen (een belofte die ze hopelijk nakomen), enz... .
Belgen zijn ineens arrogante kl...zakken, domme kl...ten, liggen in ruzie met Walen, Fransen, Marokkanen, Turken, en noem maar op, zijn te lui om zelf te baggeren, drijven de prijs van de mosselen omhoog, zijn zo dom als olie, enz..., enz... .
Nu snap ik waarom ze ieder weekend Antwerpen onveilig maken met hun schrille kopstem en lege portemonnee. Ze denken dat ze hier in de Zoo zijn en komen, uiteraard gratis, aapjes kijken...

donderdag 20 augustus 2009

Meetje, ik woon in het Circus Antwerpen...

Indien mijn grootmoeder, langs moederszijde, nog zou leven, zou ze nu ongeveer 125 jaar oud zijn. Wij woonden op een kleine, landelijke gemeente, waar iedereen iedereen kende en iedereen met iedereen sprak. Ik ben door haar "gekweekt", zoals ze dat vroeger noemden en ze was dan ook mijn God.
Ik herinner mij nog dat zij een gruwelijke hekel had aan Antwerpen. Antwerpen, dat was voor haar de andere kant van de wereld, waar de mensen boven elkaar woonden en hun eigen buur niet kenden. De mensen zegden elkaar daar geen goedendag, en... er zaten hoeren en jeannetten. Bovendien liep het daar vol "gespuis" dat van de boten kwam. Tot zover haar beperkte kennis over het Antwerpen anno 1960.

Toen ik vanmorgen het Antwerpse nieuwsoverzicht doornam, moest ik plots aan mijn grootmoeder denken.
Meetje, dacht ik, mocht ge voor één dag terug kunnen keren en je kwam vandaag in Antwerpen terecht, dan liep je sneller dan een TGV, om terug in Uw graf te gaan liggen, want... uw petekind woont nu in Antwerpen en heeft geen last van hoeren of jeannetten. Dat zijn nu gewoon "de meisjes" en holebi's, die eindelijk aanvaard zijn in de maatschappij. "Gespuis" zie ik hier alle dagen, maar ik denk niet dat die van de boten komen, want ze spreken plat aantwaarps, hangen maar wat rond op pleinen, zuipen bier van de Aldi en noemen zichzelf "pleinbewoners".
Ja, meetje, dacht ik, nu wonen hier veel andersgekleurde mensen. En al die dochters en vrouwen daarvan, die dragen een geknoopte zakdoek op hun hoofd, zoals U vroeger droeg om in den hof te werken. Er is zelfs een school die voor die meisjes een speciale kleedkamer gaat bouwen om die zakdoek los te knopen voor ze de klas ingaan, want in de klas mogen ze die zakdoek niet dragen. En... omdat die meisjes die geknoopte zakdoek niet mogen dragen in de klas, willen ze vanaf september niet meer naar school gaan. Niet om te gaan werken, hoor, maar omdat de pastoor van die meisjes, ze noemen dat hier een imam, dat zo gezegd heeft. Enfin, nu heeft hij daar spijt van, maar ja, gezegd is gezegd, hé.
Oh ja, de vaders van die andersgekleurde meisjes zijn kwaad op de directrice van de school. Ze willen haar zweepslagen geven en dan ophangen.
En de broers van die meisjes gaan zwemmen en maken ambras in het zwembad. Maar als iemand daar iets van zegt, dan steken die broers een mes in die mens zijn buik.
Weet ge, meetje, je kan hier ook een rondrit maken met paard en koets. De koetsier legt U dan in het plat aantwaarps uit wat er onderweg te zien is. Maar dat is niet alles. Nu kunt ge U ook laten rondvoeren op zo'n Thaise motorfiets. Enfin, dat zeggen ze toch, maar die motorfietsen hebben allemaal een Nederlandse nummerplaat en de chauffeurs geven uitleg op z'n Hollands.
Dus, meetje, een beetje moet ik U gelijk geven. Antwerpen is dan wel niet de andere kant van de wereld, maar is toch een andere wereld, aan de andere kant van de Schelde. En die Hollanders, die rijden hier wel rond met hun scooters, maar willen de Schelde niet dieper uitgraven.
Ik weet het, meetje, ge zoudt zeggen: "Rudy, jongen, in wat voor circus zijt gij terecht gekomen? Ik dacht dat ge slimmer was"...

woensdag 19 augustus 2009

Gediplomeerde dieven...

Zijn ze daar nu helemaal zot geworden? Daar, dat is bij SABAM. De auteursrechtenvereniging die stilaan meer en meer een geldmachine is. Eerst moesten onthaalouders al extra betalen als ze er eens wat K3, Plop of “Klein klein kleutertje” wilden doorjagen. Nu moeten bedrijven ook al betalen als ze hun werknemers willen plezieren met wat muziek uit de radio.

Wat een zever! Wat een forse portie stiereschijt! Ikzelf, als auteur, betaal al SOFAM en nu wil SABAM nog eens extra geld incasseren op de rug van ondernemers. Een pure schande! Maar niets nieuws onder de zon: ik ken die gasten al een tijdje, ik heb zelf al genoeg georganiseerd om te weten welke hun praktijken soms zijn. En dat ruikt soms naar pure willekeur, à la tête du client. Als ‘t maar oplevert.

En dan weet ik uit goede bron (namelijk bij SABAM aangesloten arrtiesten) dat de uitbetalingen van SABAM verre van de moeite zijn, net als bij de auteurs. Dus? Waar gaan die centen dan eigenlijk naartoe? Wat is de verdeelsleutel? Wordt er wel verdeeld? En waar halen die als VZW de macht om zo maar gelden te eisen en te innen?

Beste Johan Verminnen, jij als gedelegeerd bestuurder van SABAM, doe daar eens iets aan, man. ‘t Begint echt wel de spuigaten uit te lopen, want het geld dat U toekomt wordt verdeeld onder de armen (enfin, de linker- en de rechter arm van de SOFAM-administratie).

Nog een denkoefening… Ik betaal niet aan SABAM voor haar muziek, maar op onze redactie speelt de radio ook, om toch te volgen wat er gebeurt. We zijn een krant met vrijwillige, onbetaalde redacteurs, moeten we dan ook extra betalen? En wat als wij op de redactie zomaar eens wat muziek spelen? Ook bijbetalen? Geld? Dat doet den beer dansen!
De stad ANTWERPEN heeft meer dan 5.000 werknemers. Moet onze Patrick nu betalen voor elke radio die in een dienstawagen staat, voor elk radiootje op een bureel ? Destijds heeft de overheid het kijk- en luistergeld afgeschaft, en nu gaat een bende witte boordengangster, in volle crisis, een alternatief ervoor uitvinden.
En dan zwijgen we nog over de "billijke vergoeding"...

dinsdag 18 augustus 2009

Pro Justitia...

Rechters die in ruil voor geld voor noodlijdende familieleden advocaten zelf het vonnis laten schrijven.

Magistraten die ministers tippen als een vonnis in het nadeel van de regering dreigt worden uitgesproken.

Politiecommissarissen die zich onfeilbaar wanen en mensen laten blazen terwijl ze zelf stomdronken achter het stuur kruipen.

Aan alcohol verslaafde politici die minister worden.

Banken die bijna over de kop gingen, die door ons belastingsgeld gered werden en die dan 1 miljard euro opzij zetten om zo al vetbetaalde bankiers nog wat te belonen terwijl ze langs de andere kant personeel ontslaan.

Een volk dat om de regering te kloten massaal in het zwart werkt, koopt en verkoopt of zoals de Pfaffs "vergeet" om bepaalde dingen aan de belastingen aan te geven.
Nederland die gemaakte afspraken met ons eenzijdig verbreekt.

Veel domme Nederlanders en Antwerpenaars die niet snappen dat de mosselboycot van De Ridder en Van Campenhout ludiek is.

Dit is België, dit is Vlaanderen, dit is Wallonië, dit zijn wij. Wat een heerlijk land voor wie columns schrijft. Er is altijd wat te beleven. Je hoeft niets te verzinnen want de realiteit is soms nog erger dan een verzonnen verhaal.

Eigenlijk is het simpel. Ontsla heel de top en doe tegelijkertijd examens waaraan enkel jonge magistraten aan mee mogen doen. Ok, kost wat aan ontslagvergoedingen, maar je kan tenminste met een propere lei beginnen. Onwettig? Dan moet het parlement maar met noodwetten komen.
Wie nu nog niet doorheeft dat het gerechtelijk apparaat in nood is, zal het nooit doorhebben. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen.

Weet je wat ik raar vind? Dat ik bijna niemand meer hoor klagen of zelfs maar hoor lachen met deze laatste affaire. Akkoord, er valt niet echt mee te lachen. Maar ik begrijp het wel, aan een ander herkent men soms zijn eigen. En hoe dikwijls hoor je niet "ach ja, hoe zou je zelf zijn"?

maandag 17 augustus 2009

Antwerpen kermis...

Ze zit er op, de Antwerpse kermisweek. Alhoewel, hebt U veel kermis gezien? Ik alvast geen foorkramen, kindermolens en/ of kermisattracties. Toch een paar attributen die onlosmakelijk met een kermis verbonden zijn. Of toch, Eén molen op het Astridplein, die daar wat verloren voor de Zoo staat.
Een grote jaarmarkt was er wel, want zo kan je de Rubensmarkt toch noemen. En muziek..... in overvloed: Agora Mundi in de Statiestraat, Jazz Middelheim in De Brandt, Linkerwoofer in de Boeienweide, en noem maar op, maar ik betwijfel of die festivals opzettelijk in de kermisweek geprogrammeerd werden.
Waar is de tijd naartoe dat tijdens de kermisweek een groot podium op de Grote Markt stond met alle dagen optredens? Vergane glorie? Is de Grote Markt het centrum van Antwerpen niet meer? Of weet de Antwerpenaar niet wat "kermis" is?
Volgende week, uiteraard buiten de kermisweek, is het "Antwerpen Proeft" en "Bollekesfeest", maar... ook niet op de Grote Markt. Zij verhuizen naar het Zuid.
Ligt het nu alleen aan het feit dat ik een "boer van over 't water" ben dat ik vind dat Antwerpen -kermis geen kermis is? Of denkt U er ook zo over?
Reageer voor één maal massaal en laat Uw mening weten of laat weten hoe het vroeger was.

zondag 16 augustus 2009

Wie is het arrogants? De Antwerpenaar of de Nederlander...

Gisteren had ik het hier over een Antwerpse boycot tegen de Zeeuwse mossel en oester. Uiteraard ludiek, maar toch, de oproep van Annick De Ridder heeft haar doel niet gemist, want zelfs de Nederlandse kranten bespraken het item. Ook daar kan "Jan Modaal" reageren op krantenartikels en ik verzamelde voor U onderstaande bloemlezing, gebracht door de "gewone" Nederlander en Belg. Lees hier wie de arrogantste kl...tzak is, de Belg of den Ollander:

Hoe komt het toch dat de Nederlanders in Europa niet zo geliefd zijn? Ze vinden alles te duur, hebben geen stijl, culinair te verwaarlozen, lawaaiwmakers, kleden zich wansmakelijk in felle kleuren.....en ga zo maar verder. In Antwerpen hebben we stilaan genoeg van die kathedraalpissers. Nederlanders vinden de belgen dom, zal mij worst wezen!Kom gewoon je afsprak na vooraleer jullie in heel Europa weeral voor aap staan!
martine, antwerpen


Gelukkig steunt Zeeuws Vlaanderen Vlaanderen nog. Wel een idioot idee om mossels te boycotten. Typisch Vlaams. Gewoon eenzijdig wegenvignet voor alle Nederlandse vrachtwagens die onze wegen komen kapot rijden. Zelfde situatie als het uitbaggeren, onze wegen moeten voortdurend heraangelegd worden door het transport van Rotterdam. Een hogere belasting voor Nederlanders zou helpen.
Rapido, Vlaanderen

Ik stel voor we schorten alles met die belgen op. Stelleje gekken. Ze hebben ons net zo hard nodig als wij hun. Die rare Belgen ons zelfs meer als wij hun. Laten alles afhandelen en elkaar boycotten. Misschien voor de scheepvaart knudde. Maar wederom Belgie zal harder geraakt worden dan Nederland. Stomme belgen ook altijd. Altijd moet een ander alles voor ze doen en dan achteraf stoer lopen praten. Zo is Belgie! Laat ze boycotten. Stoppen met de verdieping. Belgie is toch niet rendabel voor Nederland.
Joost, Amstelveen

Ho maar de RvS heeft niet gezegd dat er niet gebaggerd mag worden. In het verdrag is overeengekomen dat de Hedwigenpolder ontpolderd wordt. De Nederlandse regering komt haar verplichtingen inzake deze ontpoldering niet na en de RvS heeft daarom de uitdieping opgeschort. Als de Nederlandse regering beslist om toch te ontpolderen is er geen probleem meer. De milieuvereniging is daarom naar de RvS gegaan (omdat er niet ontpolderd wordt!)
Pieter-Jan, Antwerpen

we hebben belgie niet nodig met wk, hebben hier veel mooiere en luxere stadions...
geerq, assendelft

tijd om de westerschelde te gaan indammen.. jammer voor belgie... haha:P
japiejopie, ijmuisen

Zielige domme reaktie van Annick, de regeringen komen er wel uit.
lucas, Knegsel

De Nederlanders zijn het die komen eten in Antwerpen... Als je dus deze groep mensen tegen de schenen schopt, heb je geen inkomsten als handelaar. Die steun hier is helemaal niet zo breed, gelukkig.
Gompie, Antwerpen

Gewoon verdragen respecteren en de schelde uitdiepen. Wat een gezever hier weer, kunnen weer echt trots zijn om Nederlander te zijn! En dan nog zijn we beter af met een goede buur dan een verre vriend!!!
Tuur, Zeeland

Kom nou, jullie hebben je afgescheiden van ons !! De Hollandsche Gouden Eeuw was slechts mogelijk door Vlaamse inwijking na 1585 die de oorspronkelijke moerasbewoners een injectie gaf. Maar er is hoop voor de moerasdelta. Een nieuwe inwijking is bezig dus ik voorzie een nieuwe Gouden Eeuw binnen 100 jaar ! Aan de natuurlijke orde der dingen kan niet geraakt worden : Vlaanderen is van nature de leidend regio.
Vlaamsche Brabander, Balen

arme Vlamingen,iedereen is tegen ze,de Walen,de Brusselears,de Fransen,de Ollanders(aan ons hebben ze een bloedhekel],de ABN-AMRO,BNP,GM,Renault,iereeen maar dan ook iedereen is tegen ze,en achter iedere boom zien ze een vijand.Kunnen we de Europese instanties niet verplaatsen naar Straasburg,want dat Calimero gedrag begint me onderhand de keel ui te hangen?Het wordt trouwens ook eens tijd dat ze een netto betaler worden van de EU,want bij hun is toch alles beter, zeggen ze.
staf, achel

De gemiddelde Vlaming heeft ook maling aan afspraken nakomen, dus in die zin zijn ze niet anders dan de Nederlanders. De Haven van Antwerpen (coco's en acc-loodsen) hebben ook schijt aan de overeengekomen maximale diepgangen, lengtegrenzen en windkrachten die gelden op de Westerschelde en sluizen Antwerpen. De Belgen denken zeker"als je maar hard genoeg schreeuwt en huilt"dan wordt je wel serieus genomen. Kom gewoon is met 2 benen terug op deze aarde is mijn advies
dikke neus, Westerschelde

Mooi toch, gaan de belachelijk hoge prijzen wellicht omlaag en kunnen wij ollanders lekker smikkelen.
Rob Pronk, Rotterdam

Och brave Belgjes als in 2011 onze afschuif regering is verdwenen wordt alles anders,dus nog even jullie eigen mossel opeten en anders even buitenshuis wippen want op de vreemde is alles beter en lekkerder.
Karel, Rotterdam

De Belgische overheid maakt met iedereen ruzie.Er is geen grotere bananen republiek in Europa dan België.De waalen en de vlaanderen leven op voet van oorlog .De meeste Belgen haten de Nederlanders. En het kan zo veel beter als België en Nederland samen gaan zijn we de grootste economische grootmacht van Europa. Bron: IHS Global Insight.Jammer dat het zo moet zijn.Ruzie maak meer kapot dan je lief is.
albert, den haag

Stel dat u nog zo'n woning bezit waar een kruipruimte of keldertje onder zit. Ook dat zit een beperking aan en dat weet iedereen. Je kunt er niet altijd rechtop met je volle lengte(hoogte) in lopen. Zo is dat ook met het verdrag over de vrije doorvaart naar en van Antwerpen dat is afgesloten een kleine 200 jaar geleden. Één ding kunnen we vaststellen: de schepen kunnen vrij komen en gaan, maar ze dienen rekening te houden met hoe diep ze zijn! Dat is niet onze verantwoording maar die van de haven zelf!
djengo, Vlissingen

Als ik dit las, schaamde ik mij om Belg aka Vlaming te zijn en waarschijnlijk ben ik niet de enige. Hoe belachelijk is dit niet? Tjah dat er wat moet gebeuren aan de Schelde, daar ben ik het mee eens. Maar je begint dan toch niet met zoiets onnozel. Wat moeten jullie wel niet denken van ons...
Een zich schamende vlaming, Vlaanderen

dan hebben wij lekker veul vor 'n zacht prijsje. salut er mee.
krabbeke, krabbegat

Als Limburg, Brabant en Zeeuws Vlaanderen zich afscheiden van "Olland" en zich samenvoegen met Vlaanderen (de Katholieken bij de Katholieken en de protestanten zoeken het met Balkenende en Beatrix maar mooi uit), dan lossen wij in Groot Vlaanderen dit probleem zelf wel op. Ideetje?
Frederikus, Groot Vlaanderen

Men kan hier schrijven wat men wil, Maar de Raad Van State, is het hoogste rechtcollege, en staat buiten de regering. Daar hadden beide regeringen rekening mee moeten houden, er bestaat nog steeds zoiets van democratie.
armand, limburg

1830 "onafhankelijkheid" België (hoogverraad), 1839 Westerschelde verdrag, 1845 Belgse koning overweegt Nederland binnen te vallen (Hoogverraad). Nee Belgen, Nederland wil geld en geen geleuter over verdragen uit 1839. Wij zetten onze polders niet zomaar blank!!
Zeeuw, Zeeland

Als Nederland en Belgie elkaar chanteren, hebben ze in ieder geval iets om uit te wisselen en als je elkaar in de portemonnee raakt, gaan ze naar elkaar luisteren!
J.D. Goedman, Lunreren

De schepen op de schelde een vette doorvaar heffing laten betalen als ze naar Antwerpen willen, dan wijken ze van zelf uit naar Rotterdam. Als die Belgen dan nog zeuren gooien we de schelde dicht.

Als we alles gaan oplossen met een boycot, dat lost op!! De mensen die dat operen, moeten zo snel als mogelijk de politiek verlaten, het is een zwakte bod, de Belgen moeten gewoon doorgaan met waar ze mee bezig waren..............
hcv, hilversum

Valt het niet op dat opnieuw de Regering van Nederland niets van zich laat horen. Dat is een teken aan de wand, zo bedrijft dit kabinet hun politiek denk ik.
Maarten , Zeist

Beter een goeie buur dan een verre vriend.Dat kunnen alletwee de landen in hun zak steken lijkt mij?????Ieder voor zich en god voor ons allen is niet de weg zeker niet als je allebei vóór europees samenwerkingsverband bent.Ik weet dus niet waarom nederland het met de belgen laat afweten ze zullen wel een goeie reden hebben en dat zegt wat over de belgen.
nadenker, bilthoven

leuk dat het buitenland ook merkt dat deze regering geen betrouwbare partner is en zich verschuilt achter regeltjes , terwijl ze erg goed zijn in gelegenheidswetgeving als het hun uitkomt, begrijp die belgen erg goed !!
jimboxxx, adam

Tegen al die 'Belgen' die het steeds hebben over verdragen waaraan men zich moet houden, wil ik zeggen dat Belgie zich niet eens aan de eigen grondwet houdt! Brussel is officieel tweetalig en de Brusselse randgemeenten zijn Nederlandstalig. De praktijk is er anders... De VLD van De Ridder hoor je eigenlijk nooit over deze communautaire problemen. Denkt ze dat haar partij stemmen kan winnen met deze hetze tegen onze noorderburen?
Paul Henzen, Deurne (Antwerpen)

Ja dat is een heel goed idee, komen alle Belgen mosselen eten in Zeeland ! Goed voor de Zeeuwse Economie !
Jantje de Zeeuw, Yerseke

Rustig naar Antwerpen gaan. Naar een restaurant gaan waar ze mosselen verkopen. Daar vragen heeft u Zeeuwse mosselen en zeggen ze nee, dan opstaan en weggaan!
Johannes, 's-Gravenhage

Goed plan. Blijven onze mossels hier en worden goedkoper. Ze zijn namelijk schandalig duur. De kwekers hebben op voorhand de prijs opgedreven uit vrees voor een verbod op mosselzaad vissen. De mossels die nu op de markt liggen zijn gekweekt uit zaad dat is geoogst in een periode dat de regering tegen beter weten in vergunning gaf.
Stans, Amsterdam

Belgen moeten niet zeuren:Na veertig jaar hebben ze nog niet eens een begin gemaakt met de oplossing van een simpele bestuurlijke kwestie als Brussel-Halle-Vilvoorde.Ze mogen blij zijn dat alles in Nederland veel sneller gaat.Pas mijn rijbewijs verlengd in Belgie.Opnieuw een zacht rose drieluik gekregen.Het nieuwe formaat?" Dat zal nog wel tien jaar duren." volgens de ambtenaar.
Paul, Kïd

Onze Zeeuwse mosselen boycotten? Dat kan niet!!Dan gaan wij Nederlanders als strafmaatregel ook niet meer Manneke Pis bekijken!!
Johnny, Vlissingen

een heel goede beslissing van de belgen, afspraak is afspraak en als je beofft de westeschelde uit te baggeren , moet je het ook doen en niet zoals dit kabinet , de raad van state opdracht geven het te blokkeren , want het is werken onder één hoedje , alles voor het milieu , je ziet het aan de economie , in de ons omringende landen stijgt hij en bij ons daalt de economiegoed zo kabinet , jullie weten hoe je nederland naar de afgrond brengt
ron, vlaardingen

Uiteindelijk is het toch Vlaanderen die er het meeste belang bij heeft dat de genoemde projecten afgerond worden. Vertraging hebben ze zelf ook niets aan. Dan Nederland de belofte niet nakomt is ook niets nieuws. Dat hadden ze kunne weten.
Ronaldo67, Fryslân

Schitterend plan! Komen die Belgen gewoon hier hun mossels eten, zoals het hoort!
Elias Beekman, Zeeuws-Vlaanderen

Kopen wij geen jupiler meer en andere belgische zooi. Is een erg flauwe reactie van die persoon en getuigt niet van diplomatie.Alsof je met het boycotten van zeeuwse mosselen de nederlandse economie ontwricht? Hebben die belgen nou geen sterkere argumenten?
ad keulers, rucphen

Godelieve van der Kruis,Wij zijn inderdaad het volkje dat 3 talen spreekt. Zouden jullie ook beter kunnen dan zouden jullie als je massaal in de zomer naar frankrijk reist misschien ook een woordje kunnen spreken bij de bakker of op de camping want wat ik deze zomer weer heb mogen horen spreekt alle boekdelen. gewoon in jullie plat-hollands praten en maar hopen dat ze iets verstaan. En heb je al eens naar jullie vreselijke toonaarden geluisterd ? Die vind ik ook niet altijd hartstikke mooi hoor.
Kurt, Roeselare

Maakt mij niet uit wie er gelijk heeft, 1 ding weet ik zeker de Nederlandse regering liegt en bediegt iedereen. Er is geen land op de wereld die zo schofterig met haar bevolking omgaat. Maar ja.. is het nog een idee om een peleton soldaten naar het zuiden te sturen, dan nemen we gewoon belgie terug.
de Vries, Rotterdam

Als Nederland een verdrag ondertekent moet het dit maar naleven. Is Nederland soms een tweede Bush dat zomaar iedere internationale verplichting naast zich neerlegt en een bevriende buurstaat die dezelfde taal spreekt probeert te wurgen? Denk daar eerst over na. Over de Mossel, als jullie blijven moeilijk doen, is dat een oplossing. 90% van de mosselen gaat naar België, het zou de ineenstorting van de mosselindustrie betekenen in Zeeland.
Pieter-Jan, Antwerpen

Als men toch graag de theorie van ikke ikke in Europa wil hebben. (Nederlanders hebben zich al meermaals TEGEN Europa uitgespoken).Kunnen de Belgen beter wegentaksen op de vrachtwagens opleggen. Dan zijn die tunnels in Terneuzen duurder voor de haven van Rotterdam om Europa binnen te rijden.
VDWd, Gent Belgie

Annick de Ridder heeft blijkbaar nog niet begrepen dat er in andere Europese landen een scheiding der machten bestaat. De Raad van State behoort tot de rechterlijke macht en hoeft zich dus niets aan te trekken van verdragen die de uitvoerende macht in Nederland ondertekent. Zou De Ridder zich niet beter bezighouden met de corruptie in de rechterlijke macht in Belgie?
Paul Henzen, Deurne (Antwerpen)

Vergeet niet dat er een verdrag bestaat, opgemaakt tijdens de opspitsing van Belgie met Nederland (rond 1840), dat de Nederlanders er zich toe verbind de schelde vrij te houden en doorgang MOET bieden voor de haven van Antwerpen. En het is daarom dat uw regering met andere uitvluchten komt, om de boel zo lang mogelijk uit te kunnen stellen.
VDWd, Gent Belgie

De aktie wat betreft een boycot van de mosselen slaat nergens op,maar ze hebben wel gelijk,want er is een accoord voor uitdieping van de Westerschelde en dat accoord moet Nederland respecteren.
JB, Zwijndrecht

De opmerking " Met een buur die je een mes in de rug steekt " kiest ze verkeerde woorden maar voor de rest heeft ze volledig gelijk. Afspraken zijn afspraken en Nederland blijft in gebreken. Dit kost Antwerpen heel veel geld en daarom zijn ze terecht boos. Als er al iemand geschikt is om met deze Belgische mevrouw tot een goed gesprek te komen is dat minister Eurlings. Stuur hem maar op pad en dan komt het wel goed en Nederland moet zich realiseren dat men fout is en ook als zodanning handelen en snel.
widebrow, Venlo
enz...,enz...,
Moraal: Zit zowel Nederland als Antwerpen dan echt vol met dommerikken en lomperikken? Zijn dat die toeristen die in het weekend Antwerpen terroriseren om dan lekker Hollands te gaan eten in frituur Number 1 met een kleintje patat?
Laat hen aub toeristenbelasting betalen voor elke stap die ze in de Hoogstraat zetten, vraag in iedere horecazaak 5 euro voor iedere Nederlander die er komt pissen zonder dat hij iets consumeert en stuur iedere kees die de weg vraagt naar de Hoge Maay.

zaterdag 15 augustus 2009

Laat de Hollanders stikken in hun mosselen...


Tot aan de Belgische onafhankelijkheid in 1830 hebben ze met ons "sokkedijzen" gespeelt, die Hollanders, tot de Belgen in opstand kwanen na "De stomme van Portici" en alle kezen terug verjoegen naar waar ze thuis hoorden, boven de Moerdijk. Van dan af was er tussen de Belgen en de Nederlands een goede verstandhouding, tot nu...

Want zeg nu zelf, als je iemand echt pijn wilt doen, moet je er niet op slaan, maar hem raken in zijn portemonnee, in zijn geldbeugel. En dat doen die Hollanders nu precies met ons. Door hun overeenkomst eenzijdig te verbreken ivm de Schelde-uitdieping, raken ze ons in onze portemonnee. Ze belemmeren de expantie van de Antwerpse haven en kosten ons op die manier jaarlijks minimum 70.000.000 euro. En dat door protest van een paar geitenwollen sokken en baarddragende groene jongens, die in hun ganse leven nog geen dag gewerkt hebben.

En nu? De wapens opnemen tegen onze noorderburen? Alstublieft niet! Met dat operetteleger van ons bestaande uit 50plussers en zonder kogels zijn we al verslagen voor we Axel bereiken, laat staan Amsterdam.

Neen, verdomme, hen pakken waar het het meeste pijn doet, in hun portemonnee. Er worden in Antwerpen alleen, op jaarbasis, méér mosselen gegeten dan in heel Nederland, dus... bijf gerust mosselen en oesters eten, maar weiger pertinent Zeeuwse. Schakel over op Ierse, Deense, Noorse, of voor mijn part Beverse mosselen en oesters, maar laat die Hollanders stikken met hun mosselen, zolang ze hun belofte niet nakomen. Laat hun mosselen wegrotten in hun Oosterschelde. Dan zullen ook zij miljoenen én jobs verliezen.
Als iedere Antwerpenaar en ieder Antwerps restaurant meedoet met deze aktie krijgen we binnen de kortste keren die kezen op hun bek... en zullen ze smeken om alstublieft de Schelde met hun blote handen te mogen uitgraven.

En terwijl ze graven, kunnen ze hier in het weekend niet tegen de kathedraal komen zeiken. Zo vangen we twee vliegen in één klap...

vrijdag 14 augustus 2009

Besparingen...

Het zal wel zo stilaan voor iedereen duidelijk zijn dat zowel de federale regering als deze van de gewesten met grote tekorten op hun begroting komen te zitten. De reden is zeer eenvoudig: wegens de voortdeinende crisis komt er minder geld binnen en kan er in feite ook minder worden uitgegeven. De nieuwe kersverse Vlaamse minister van Financiën, Philippe Muyters (N-VA), heeft dat ook gezien en hij denkt nog dit jaar een 200 miljoen euro extra te zullen moeten besparen. Volgend jaar worden dat er één miljard en dat alles om ervoor te zorgen, dat de begroting van de Vlaamse regering tegen 2011 weer schuldenvrij zou zijn. Dat zou een lofwaardig initiatief zijn, ware het niet dat de politiek in dit land meer en meer op een soort driebandspel begint te gelijken. Het haalt weinig uit, ook voor Vlaanderen, als ons gewest bespaart terwijl de anderen dat niet doen. De Waalse deelregering heeft al beslist dat hun begroting vóór 2015 niet sluitend hoeft te zijn en dat het zelfs nog wat later mag worden. De Brusselse "regering" heeft zelfs niet het flauwste idee wanneer ze ooit een sluitende begroting zal kunnen voordragen. Het gevolg van dit perverse spel is, dat zowel de Waalse als de Brusselse regering extra schulden zullen blijven maken en dat die tenslotte door België zullen mogen worden bijgepast, door de Vlamingen dus. De vraag is dan ook, of het niet beter zou zijn géén sluitende Vlaamse begroting te hebben, zolang daar niets tegenover staat vanwege de andere regio's.

Muyters heeft in elk geval al één klok laten horen, nl dat hij een scenario van besparingen voorbereidt tegen september en dat dit zal worden gedaan door de ambtenaren van zijn administratie en niét meer door zijn kabinetsmedewerkers. Vlaanderen heeft nl gesnoeid in de wildgroei aan kabinetsmedewerkers. Er zullen er in de regering Peeters II zo'n 40% minder zijn. Dat is alvast één besparing. Opmerkelijk is wel, dat ook op dit gebied Wallonië niet volgt. Daar wordt zogezegd ook gesnoeid, maar slechts een 12%. Het resultaat van dat Waalse snoeien is, dat bv de Waalse minister-president Demotte driemaal meer kabinetsmedewerkers overhoudt dan zijn Vlaamse collega Peeters (theoretisch 127,5 t.o.v. 41!u). De reden, die daarvoor wordt aangehaald, is dat Demotte niet alleen minister-president is van de Waalse deelregering, maar ook van de Franstalige gemeenschap. Via hetzelfde smoesje krijgen ook Demotte's drie vice-presidenten een dubbel aantal kabinetsmedewerkers, iets wat ook Evelyne Uytebroeck (Ecolo) ten deel valt, omdat deze "excellentie" ook nog eens Brussels minister is.

Enfin, altijd hetzelfde verhaal: de Vlamingen besparen, de francofonen geven uit. Daarbij dient men trouwens te bedenken, dat in de meeste Europese landen ministers helemaal geen kabinetten hebben. Een departement dient er te werken via zijn administratie van bekwame ambtenaren. De weinige landen, waar ook kabinetsmedewerkers te vinden zijn, zijn Frankrijk, Italië en Griekenland, maar dan praten we over betrekkelijk kleine aantallen. De Waalse deelregering en die van de Franse gemeenschap in België hebben bv samen de helft meer kabinetsmedewerkers dan de Franse regering, die een bevolking vertegenwoordigt die vijftienmaal groter is.

Kortom, de overgrote meerderheid van die zgz kabinetsmedewerkers zijn lui die daarin geparachuteerd worden o.w.v. hun partijkaart en die meestal verder geen meerwaarde betekenen voor wie dan ook. Dat zo'n praktijk in Wallonië in een veelvoud gebeurt, is typerend voor de daar nog steeds geldende graaicultuur.

En hoe zit het in Antwerpen. Wel, ook daar gaat geregeld de vinger op de knip, tenzij het om multiculturele festiviteiten gaat. Voor de egien tradities en folklore is er geen geld meer. Of zouden alle "gekleurde" initiatieven in Park Spoor Noord gefinancierd worden uit een "zwarte" kas van één of andere Schepen?

donderdag 13 augustus 2009

De slimste kwam uit Hoboken...

Geen drie weken hebben ze het volgehouden, de ontsnapten van Brugge. Hoe professioneel het gebruik van een helikopter in eerste instantie ook leek, zo amateuristisch werd het daarna. Al van bij de eerste landing in Aalter moest er geïmproviseerd worden. In de dagen die volgden, beterde het er niet op, tot ze een na een tegen de lamp liepen.

In de vriendschappelijke wedstrijd Belgische tegen Marokkaanse politie staat de stand uiteindelijk op 2-2. Een beetje telefoontap en de wijkagent die zich die ene Marokkaanse vrouw in de Turkse buurt van Beringen-Mijn kon herinneren bleken voldoende om ook het "gangsterliefje" uiteindelijk te pakken te krijgen.

Lesley Deckers was de enige van de vier zonder gerechtelijk verleden en toch bleef zij het langst uit de handen van de politie. De man met het lijvigste strafdossier was dan weer de eerste die in Brussel door de elite-eenheden van de politie werd ingerekend. Misschien mag na alle kritiek op de lakse beveiliging en het falen van justitie ook eens worden opgemerkt dat de politiediensten in deze uitstekend hebben gewerkt.

Je vraagt je wel af wat die gasten bezield heeft. Want ook al zijn ze crimineel, ze hebben goede hersens. Ook zij moeten geweten hebben dat ze maar een waterkansje hadden om op vrije voeten te blijven in een gemondialiseerde wereld waar signalementen op een seconde verstuurd worden, waar Bijzondere Opsporingsmethoden de politiediensten toelaten je hele sociale netwerk onder permanente bewaking te houden.

Hoe uitzichtloos moet je situatie zijn voor je, dat alles beseffend, dan toch maar het risico neemt om voor een paar weken vrijheid desnoods nog wat extra jaren cel te riskeren? En een gevangenisregime te gaan opzoeken dat in vergelijking met het Belgische toch een paar niveaus lager scoort. Hoe diep moet dan het verlangen naar een paar dagen vrijheid niet zijn? Het zijn keuzes die mensen maken die geen andere perspectieven meer zien. Ook dat is een veiligheidsanalyse die gemaakt mag worden, vooraleer men paaltjes op de binnenplaatsen van gevangenissen gaat plaatsen.

Ook opvallend: de nieuwssites die de aanhouding meldden, stroomden in een mum van tijd vol met de goorste racistische reacties en verwensingen voor een Belgisch meisje dat zich tot de islam bekeerde. Over de Belgische moeder die haar Belgische zoon bijstond in diens ontsnapping, is nog geen onvertogen woord gevallen.

woensdag 12 augustus 2009

Busje komt zo, chauffeurke komt voor de derde keer...

Als er al eens incidenten te melden vallen over De Lijn gaat het meestal om chauffeurs of passagiers die het slachtoffer zijn geworden van een of andere vorm van agressie, vooral in Antwerpen, of is het de ACOD die de boel plat legt. Nu zit de Vlaamse vervoersmaatschappij met een intern probleem.

In Oost-Vlaanderen is een handeltje aan het licht gekomen waarbij enkele chauffeurs van hun collega’s shifts hebben gekocht om zo een centje bij te verdienen. De ’verkoper’ kon dan op zijn beurt in het zwart klusjes uitvoeren of wat meer tijd besteden aan zijn bezigheid als zelfstandige in bijberoep, wat kennelijk een aardige stuiver meer opleverde dan de job als chauffeur.

Alvast één busbestuurder heeft toegegeven dat hij soms drie beurten in één etmaal afwerkte, of drie shifts van 7,5 uur. Met zijn verplaatsing naar en van de stelplaats kan die man nauwelijks zijn bed gezien hebben. Enkele chauffeurs hebben in elk geval meer uren gepresteerd dan er op hun loonfiches vermeld stonden. Dat is bewezen. Het is vreemd dat de Arbeidsinspectie tot die vaststelling moest komen. Dit wijst erop dat de interne controle bij De Lijn mank loopt.

Of het in Oost-Vlaanderen om een geïsoleerd geval gaat moet blijken. Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits heeft De Lijn opgedragen om snel te onderzoeken of elders in Vlaanderen wordt geknoeid met de diensturen en eist dat de controle op de rijen rusttijden sluitender wordt gemaakt. Bij de TEC in Wallonië en bij de MIVB in Brussel heeft de Arbeidsinspectie eerder soortgelijke misbruiken ontdekt. Het is dus niet ondenkbaar dat dergelijke praktijken ook in andere Vlaamse provincies aan de gang zijn, of wat had je gedacht?

Buschauffeurs zitten in een strak dienstrooster dat maanden vooraf vastligt en waardoor het niet altijd eenvoudig is om in te spelen op onverwachte familiale situaties. Diensten omruilen kan mits toelating, al zal dat niet op alle momenten even makkelijk zijn. Ritten verkopen is een andere kwestie. Dat is niet alleen frauduleus maar brengt bovendien de veiligheid van passagiers én chauffeur in gevaar. Deze affaire is geen goede zaak voor De Lijn, die betrouwbaarheid en veiligheid hoog in het vaandel voert. Een aantal personeelsleden heeft de reputatie van de maatschappij zeker schade toegebracht. Zij moeten de gevolgen dragen.

Vorig jaar vervoerde De Lijn 508 miljoen passagiers en telde de maatschappij 8.246 medewerkers. Het is niet omdat enkelen zich hebben misdragen dat heel het bedrijf onbetrouwbaar zou zijn.

En hoe zou het in Antwerpen zijn...

dinsdag 11 augustus 2009

Lang leve Marokko...

Misschien, heel misschien, moet ik mijn mening t.o.v. de Marokkanen wel wat gaan nuanceren. Zeker tegenover de Marokkaanse Marokkanen, zij die nog altijd in hun thuisland leven, en dan in de eerste plaats tegenover de Marokkaanse politie aldaar. Die schijnt namelijk goed werk te leveren. Eerst werd die Belliraj niet alleen ingerekend (en, voorlopig, veroordeeld), maar kwam men zo tevens te weten wie er zes moorden in België gepleegd had, moorden waarvoor men hier niet de minste verdenking had.

Nu is er de aanhouding in Marokko van een van de ontsnapten uit de gevangenis van Brugge, Mohammed Johri, de vrijer van ons aller "Laila" Deckers. Het goede nieuws is niet alleen het feit dat de kerel is opgepakt, maar dat hij ook in zijn eigen land zal worden berecht voor de bankovervallen die hij in België mee zou gepleegd hebben na zijn ontsnapping. Daarvoor riskeert hij ginder een veel zwaardere straf dan wat hij hier ooit had kunnen krijgen en zal hij die straf tot zijn laatste dag moeten uitzitten, als hij het al zal overleven. Wie de film "De hel van Tanger" gezien heeft, kan zich al een beeld vormen van wat de man te wachten staat. Dat laatste geldt trouwens ook voor Ashraf Sekaki, die eveneens in Marokko gesignaleerd zou zijn. Daar die kerel gewapend is, riskeert hij zelf door de Marokkaanse politie koud te worden gemaakt als hij zich met dat wapen zou willen verdedigen. De derde man van de Brugse ontsnapping mag zijn handjes kussen, dat hij in België werd gearresteerd. In vergelijking tot wat zijn kompanen te wachten staat, krijgt hij hier een VIP-behandeling.

De reden, waarom de gangsters in Marokko zullen moeten terechtstaan, is omdat ze de dubbele nationaliteit hebben: Belg én Marokkaan. Marokkanen kunnen nl volgens de Marokkaanse wet nooit hun nationaliteit kwijtgeraken. Zo krijgt Johan Cruyff weer gelijk: "Elk nadeel heb se voordeel".

Nu nog eens verder praten met de Marokkaanse autoriteiten om de hier veroordeelde Marokkanen hun straf te laten uitdoen in Marokko en zo zou er eindelijk eens wat plaats vrijkomen in de Begijnenstraat voor het eigen geboefte.

maandag 10 augustus 2009

Bij gebrek aan nieuws en inspiratie...

Bij gebrek aan nieuws en inspiratie onderstaand filmpje, of... Antwerpen bekeken door de ogen van een Nederlander.


zondag 9 augustus 2009

Marianne Dupon spreekt uit het hart...

Kort na het overlijden van Hilde Rens heb ik hier een sereen afscheidsstuk geschreven voor en over Hilde. Voor de rest zijn wij, uit respect voor de familie Rens en de familie Dupon, waarvan iemand een close vriend en redactielid is, niet meegegaan in de mediahetze die rond de dood van Hilde is ontstaan. Vandaag laten wij Marianne aan het woord:

“Met Yasmine beleefde ik ons scheidingsproces intens en sereen. Uiteraard was dit niet altijd makkelijk, voor géén van ons beiden en evenmin voor onze familieleden. We waren met zijn tweeën om onze relatie te doen slagen, en we hebben daar op termijn in gefaald. Met die mislukking wilden we samen omgaan, in onze privacy."

"Haar onverwachte zelfmoord heeft een schokgolf veroorzaakt voor al degenen die dicht bij haar stonden, haar familie, mijn familie, vrienden en mezelf. Met zijn allen zijn we volkomen gedesoriënteerd en ieder probeert op zijn manier te vatten wat haar tot die daad bracht.”

“Wij hebben steeds ons relationeel leven zoveel mogelijk privé trachten te houden en het was ook onze gezamenlijke beslissing om ons kind Ella-Louise, nu twee en een half jaar oud, in alle privacy te laten opgroeien. Wordt ons het recht verleend om in onze persoonlijke levenssfeer ons afscheidsproces voor een eindigende relatie en ons rouwproces over haar tragische dood te beleven?”

“Mijn mediastilzwijgen wordt op onbegrip onthaald. Waarom dan blijven zwijgen? Het is mijn manier om te trachten te begrijpen, om te rouwen, om de draad van Ella’s en mijn leven terug op te nemen. Ik heb er, zoals iedereen, recht op mijn rouwproces in mijn private kring te organiseren en met rust te worden gelaten."

"Het belang van onze dochter, Ella, roept om hetzelfde elementair journalistiek fatsoen. De gepubliceerde ’details’, de halve waarheden en hele leugens laat ik voor wat ze zijn, tot enige polemiek zal ik niet overgaan. Daarvoor is de smart die ik deel met Yasmine’s familie te groot.
Marianne Dupon

zaterdag 8 augustus 2009

Chiro, als je 't mij vraagt...

Met deze slogan heeft de Chiro jarenlang geprobeert om zieltjes te winnen voor hun katholieke jeugdbeweging. Katholiek, inderdaad, omdat Chiro infeite niets anders wil zeggen dan "Christus Koning" en de beweging werd opgericht vanuit de Kerk als jeugdbeweging, uit vrees dat twaalfjarigen, na hun Plechtige Communie het instituut "Kerk" zouden verlaten. De grootste taak van de Chiro was destijds dan ook om hun leden de "Christelijke waarden" op te leggen en voor hen het pad naar de eeuwigheid, of in het slechtste geval naar het priesterschap of het nonnenklooster voor te bereiden.


Ik ben nooit een Chiro-volgeling geweest. Ik ben scout sinds m'n zesde. Eerst bij de katholieke scouts, gewoon omdat er geen andere waren, en nadien bij de pleuralistische scouts. Wij vonden de Chiro-jongens jeannetten en de Chiro-meisjes seuten. Wij liepen niet met het symbool van Christus op onze hemdsmouwen en sjorden Christus aan het kruis, terwijl de Chiro Hem er aan nagelden, omdat ze niet konden sjorren.
Bij de katholieke scouts had de pastoor en de onderpastoor al niet veel te zeggen en bij de pleuralistische scouts wisten de meesten niet eens wat een pastoor of een onderpastoor was, of toch... dat ze soms in de krant kwamen, voornamelijk na één of ander kamp, als u begrijpt wat ik bedoel.
Maar ja, de tijden zijn blijkbaar ook bij de Chiro veranderd, samen met het alleszegginsschap van de pastoor en onderpastoors én met de Christelijke waarden, die bij de stichting hoog in het vaandel stonden.
Anders zou het toch onmogelijk zijn dat een Hobookse Chiro-seut zoals Lesley Deckers zich bekeert tot de Islam, zich begint te kleden als de meest fanatieke moslima om uiteindelijk deel te gaan uitmaken van een gangsterbende en een ontsnapping voorbereid van enkele zware jongens in de Brugse gevangenis.
Heeft de Chiro hier gefaald in haar doelstellingen? Of juist niet? Of heeft Lesley Deckers één van de zeven werken van barmhartigheid (De gevangenen bevrijden) wat te letterlijk opgenomen...
In alle gevallen was ze dan beter girl scout geworden. Misschien had ze haar plan dan zo goed voorbereid dat alle gevangenen die moesten ontstappen, konden ontsnappen...

vrijdag 7 augustus 2009

Omleiding...

Weersvoorspelling voor de kuststreek: 25° met een lichte bries.
Dat belooft om een reportage te maken in Blankenberge (eigenlijk Antwerpen-aan-Zee) en als tussenstop eventjes Zeebrugge aan te doen.

Stipt om tien uur stopt hij met zijn Mercedes voor m'n deur. 't Is altijd leuk om opgehaald te worden met een klassewagen ook al is hij al twintig jaar oud. Het enige wat er aan ontbreekt, is een CD-nummerplaat en twee zwaantjes met loeiende en brullende sirenes, die ons overal voorrang en doorgang verlenen. Maar bij gebrek aan politionele begeleiding zullen we het alleen moeten klaren.

Met de gedachte in het achterhoofd, dat er weinig volk in het midden van de week naar de kust zal rijden, vertrekken we met goed humeur en blijgezind op weg.

Het gaat goed de eerste twee kilometer. Heel goed. Tot we op een bord stoten met omleiding. Ge moet er eens op letten, maar op iedere hoek van een straat in Antwerpen en omliggende randgemeenten, staat er wel zo'n bord. En overal zijn ze wel ergens aan het werken. Maar niets wordt er afgewerkt. Maar 't is verlof, dat kan ook één van de redenen zijn hé?

Geloof het of niet, maar door die befaamde omleiding verspelen we meer dan een uur. En dan zijn we nog altijd niet buiten Antwerpen geraakt. Straf hé? Maar de zon schijnt nog altijd en dat maakt veel goed. Niets zal ons humeur bederven, zeker zo'n stomme omleiding niet. En moesten we in een file geraken, geen nood, hij heeft voor een koelbox gezorgd met genoeg drank om de helft van de Sahara van hun dorst af te helpen.

We roken een sigaretje, de raampjes staan open en een fris windje speelt door onze haren. Door zijn haren in ieder geval, bij mij ligt dat wat moeilijker wegens geen haar.

We zijn op de goeie weg, we geraken er wel, even op de tanden bijten en we zullen Antwerpen achter ons laten. Zeebrugge en Knokke-Heist, here we come! Uit de weg iedereen, we zijn in aantocht. Met koelbox, verkleed in koelboxtoerist of wat er moet voor door gaan. Antwerpen is een mooie stad, om te bezoeken als toerist, niet om er te wonen. Ge geraakt er wel binnen, maar nooit meer buiten. Ik vraag me af hoe een ontsnapte gevangene z'n weg vindt naar de dichtsbijzijnde oprit van de autostrade. Ik denk dat die zich, na een uur rondrijden spontaan terug aanmeldt aan de poort van de gevangenis. Waar ze hem een kaartje meegeven om alsnog een uitweg te vinden in deze doolhof van omleidingen. Maar dit buiten beschouwing gelaten hé?
Eindelijk, 't is gelukt, we zijn op weg naar Zeebrugge via een omweg van pakweg 30 km. 't Was de moeite, 'k heb weer eens een ander stukske Antwerpen leren kennen. 't Valt me op hoe deze stad verandert ...

Verdomd denk ik, waar blijven die zwaantjes, als ge ze nodig hebt, ziet ge ze niet. De radio meldt overal files, maar niet in onze buurt. Een meevaller dus of juist niet? En de vallende sterren vallen ook nog mee. Tien kilometer verder en waar zitten we? Juist, in een file. Komt dat tegen. En we kwamen het tegen. Hij parkeert op het eerste pechstrookje dat hij tegenkomt, we zijn dringend toe aan een litertje gekoelde drank.

Eventjes de benen en bijhorende lijfelijke attributen strekken om nadien met frisse moed de file te lijf te kunnen gaan. Stopt er plotseling, op de parallel lopende baan een zwarte auto. Een dertiger stapt uit en komt naar ons toegelopen. Van nature uit ben ik nogal wantrouwig en zeker als ze in zwarte auto's rijden en dertigers zijn.
“ Kan ik helpen, moet ge water hebben?”vraagt het heerschap.

“ Euh, nee, we moeten geen water hebben...” Hulp overbodig dus. En water hebben we genoeg bij, we kunnen zelfs een handeltje beginnen om de gestrande automobilisten in deze verdomde file te helpen. Ik kijk naar hem en hij weet ook niet wat hij er van moet denken. Een automobilist die zomaar z'n hulp aanbiedt, bestaat dat nog? M'n fantasie begint te werken en op hol te slaan. En die van hem ook. Maken dat we hier weg zijn, misschien is die helpende dertiger wel lid van een internationale bende, die gespecialiseerd zijn in Mercedes-carjacking? Alles wijst er op dat er iets niet pluis is met dat vriendelijk lachend heerschap.....

donderdag 6 augustus 2009

Sorry, niet meer te beveiligen...

Minister van Justitie Stefaan De Clerck geeft toe dat er problemen zijn met de beveiliging van het justitiepaleis in Brussel. Het veiligheidspersoneel van het gerechtsgebouw van Brussel heeft het werk intussen neergelegd uit protest. Ook in januari konden enkele gedetineerden ontsnappen in Brussel. Toen ging het veiligheidspersoneel eveneens in staking. "Toen ik vroeger minister was, heb ik de gerechtsgebouwen van Luik, Gent, Antwerpen en Bergen aangepakt. Brussel hebben we toen niet kunnen aanpassen, juist omdat het zo moeilijk te beveiligen is", luidt het."Na wat zich in januari heeft voorgedaan hebben we een studie besteld en die is ons pas bezorgd. Daarin staat ook duidelijk dat er iets moet gebeuren. Dit gebouw is niet meer te beveiligen." De federale regering had in het meerjarenplan Justitie 2005-2009 bijna 6 miljoen euro voorzien voor investeringen in de beveiliging van justitiepaleizen van Brussel en Luik. Maar die plannen zijn nooit uitgevoerd.

Lucht verkopen kan hij..maar dat is dan ook alles wat hij doet... meneer " laat ze maar lopen " starte met Dutroux en zit nu al aan xx .. aantal ontsnappingen. ( sorry ben er de tel bij kwijt). Wordt het geen tijd dat ministers benoemd worden volgens hun bekwaamheden en specialiteiten? Als kiezer hebben we toch niets te zeggen...

woensdag 5 augustus 2009

Bezoek aan een oude makker in de gevangenis...

Als gewegen speurder heb je al eens een oude bekende in de jail zitten en wil je die om één of andere reden al eens bezoeken.
De man zat te snurken op zijn stoel, voorovergebogen, zodat een straaltje kwijl langs zijn rechtermondhoek de weg naar zijn schoot vond. Zijn rechtervoet rustte gekruist over zijn linker op zijn bureau en elke paar seconden ontsnapte hem een snurkje.Onzeker schraapte ik mijn keel. Geen reactie.‘Ehm… Meneer?’Even kreeg ik hoop dat hij me gehoord had, maar meer dan de linkervoet over de rechter kruisen was hij blijkbaar niet zinnens te verrichten.‘MENEER?’Het klonk menig maal luider dan mijn intentie was. Hij schrok wakker met een luide knor, knipperde met zijn ogen en keek me tenslotte boos aan, alsof ik net een drol op zijn bureau had gedraaid.‘Wat moet je?’‘Excuseer meneer, maar ik kom voor meneer Van De Walle,’ stamelde ik terwijl ik hem met een aarzelend wijsvingertje subtiel attent wilde maken op de emmer speeksel die aan zijn kaak hing.‘Van De Walle?’ Hij wreef met zijn arm langs zijn mond. ‘Einde van de gang. Maar ik weet niet of hij hier is…’‘Hier niet is? Maar hoe kan dat nu, Peter moet nog…’‘Einde van de gang. Ga zelf maar kijken, ik heb het veel te druk!’Hij smakte een paar keer, vouwde zijn handen samen op zijn buik en liet zijn kin weer op zijn borst zakken.

Terwijl ik de gang opliep, deemsterde het gesnurk achter me weg, en keek ik links en rechts door de openstaande deuren de kamers binnen.Uit een van de kamers weerklonken stemmen en toen ik er langsging, ontwaarde ik twee mannen die opgewonden gesticulerend over een papier gebogen zaten, terwijl vier andere kameraden op de grond zaten te klaverjassen. Ik kon flarden van een gesprek opvangen.
‘Hoe heb je dát geregeld! Een helikoptervlucht man!’‘Gewonnen met de Dag Allemaal! Voor zes man!’ Hij zwaaide met het papier in de lucht en richtte zich tot de vier olijke kaarters.‘Ali, Mohamed, Mustafa, Corneel, gaan jullie mee?’‘Wanneer is dat?’ vroeg er eentje.‘Overmorgen.’‘Jammer. Ik zou wel willen, maar overmorgen komt mijn moeder mij halen…’

Meer hoorde ik niet, aangezien ik pardoes omver werd gelopen door een erg gehaaste inwoner met een heerlijk geurende plastic zak. Terwijl ik mezelf opraapte hoorde ik gejuich weerklinken uit de kamer waarin de bruut zonder zich te verontschuldigen net was verdwenen.‘Voor wie was de cervela? Jij had een kleintje met ketchup en een Kipcorn hè, Marcel? Hier!’

Ik krabde vol ongeloof achter mijn oren. Frieten? Hier?‘Rudy?’‘Peter!’Het was Peter, moet u weten. Hij had zijn hoofd door de verste deur gestoken en keek me breed glimlachend aan.‘Rudy, ouwe jongen! Leuk dat je eens op bezoek komt! Kom binnen!’

‘Zet u. Spelletje?’Hij bood me een een controller aan van een spelconsole en startte een nieuw spel.Ik rammelde wat met het ding in mijn handen, maar echt concentreren kon ik me niet.‘Eigenlijk is dat hier precies toch zo slecht nog niet, he Peter?’ zei ik voorzichtig.‘Helemaal niet!’‘Hoezo?’‘Ha, mijn vrouw kan niet koken, hier wordt mijn was en plas gedaan zonder gemor en ik heb een Playstation 2. Af en toe laten ze ons eens buiten om verstoppertje te gaan spelen met de politie… Wat moet een mens meer hebben?’‘Maar als het hier dan toch zo tof is, waarom ontsnappen er hier dan zoveel?’‘Heb je’t nog niet gehoord dan?’‘Nee? Wat dan?’‘De XBox 360 schijnt veel beter te zijn!’

Het werd al laat toen ik besloot mijn bezoek aan mijn van vrijheid beroofde kameraad af te ronden. We namen afscheid en al gauw stond ik op het punt om de gevangenis te verlaten, toen achter mij een stem klonk.

‘Hela, makker! Niet zo snel!’Ik draaide me langzaam om. De blijkbaar uitgeslapen bewaker grijnsde.‘Je stond verkeerd geparkeerd.’Hij gooide me frisbeegewijs een kaartje toe. Takeldienst.‘Ge moogt hem gaan afhalen. ‘t Adres staat erop.

dinsdag 4 augustus 2009

Hangjongeren gezocht...


Toen hem in één van de vele verkiezingsprogramma’s op Radio 1 voor de voeten werd geworpen dat personen uit etnisch-culturele minderheden minder in beeld komen op televisie dan hun aandeel in de bevolking, antwoordde Filip Dewinter: “Dan moeten ze programma’s als Opsporing verzocht maar wat meer uitzenden.” Maar het zijn niet alleen allochtone jongeren die opgespoord moeten worden. In de politieraad voor de gemeenten Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar vraagt het VB aandacht voor het gedrag van ‘hangjongeren’.

Jongeren hangen nu eenmaal graag rond. Rondhangen doen ze niet noodzakelijk omdat ze niets anders te doen heb, voor velen is het een tijdsinvulling als een ander. De helft van de tieners hangt wel eens rond op straten en pleinen, en het liefst willen ze er méér tijd voor hebben. Rondhangen is perfect normaal als je opgroeit. Je wil zien en gezien worden, je tijd invullen zoals jij het wil. Jongeren hebben nood aan een eigen ruimte, liefst zonder andere mensen te storen of in de weg te staan. Volwassenen storen zich echter al vlug aan een groepje jongeren dat ergens bijeen staat. En al zeker als ze een wat donkerder huidskleur hebben. Om nog maar te zwijgen over reacties op lawaai of zelfs maar gelach. En soms komt het inderdaad tot echte problemen (vandalisme, geluidsoverlast, drugsgebruik…). Rondhangen en de bezorgdheid erover is al eeuwenoud, zo bewijst een ordonnantie van de stad Antwerpen van 17 november 1659 over de “joncheyt deser Stadt” waarmee een historiek over de hangjongeren in Vlaanderen begint van een aantal jeugdorganisaties die de negatieve berichtgeving over hangjongeren willen doorbreken.

Marleen Van den Eynde, VB-gemeenteraadslid in Kontich, Vlaams volksvertegenwoordigster en lid van de politieraad in de Hekla-zone (Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar), bracht de hangjongeren in beeld in de Hekla-politieraad van 25 juni. Marleen Van den Eynde: “Een groep van meer dan twintig jongeren tussen 13 en 15 jaar verstoren het openbaar leven in Aartselaar en brengen heel wat schade aan op openbaar domein, zoals de kerk, maar ook het kerkhof.” Ze wilde weten “op welke manier men optreedt tegen zulke jongeren en of deze jongeren zullen gestraft worden, of het louter bij preventief blijft.” De korpschef antwoordde dat het probleem in Aartselaar nog maar zeer recent is, waardoor er momenteel enkel preventief wordt opgetreden. Enkele ouders werden op het lokaal politiekantoor ontvangen om te spreken over het wangedrag van hun jongeren. Slechts wanneer de situatie uit de hand blijft lopen, zal in Aartselaar sanctionerend opgetreden worden. Marleen Van den Eynde vroeg “om een beleid uit te werken rond ‘hangjongeren’. In de gemeente Willebroek werd een folder uitgegeven, en een campagne opgezet rond hangjongeren. Deze jongeren hebben het niet altijd slecht voor met het openbaar domein. Zij mogen met elkaar afspreken op pleintjes, speeltuinen en gemeentelijke parken, maar het is echter ontoelaatbaar wanneer zij schade aanbrengen aan het openbaar domein, of voorbijgangers of buurtbewoners verstoren met hun gedrag. Je kan echter maar aan een sanctionerend beleid beginnen als het preventief luik voldoende is uitgewerkt. De gemeentelijk jeugddiensten hebben dan ook een belangrijke taak om deze jongeren duidelijk te maken wat kan en niet kan, wanneer zij zich op het openbaar domein begeven.”

Dat klinkt alvast positiever dan wat Marleen van den Eyndes VB-collega’s elders in Vlaanderen voorstellen. Frank Creyelman promootte het installeren van zogenaamde mosquito-installaties, die een voor jongeren ondraaglijk geluid produceren, om die jongeren weg te jagen op bepaalde plekken in Mechelen, en collega Koen Bultinck diende een wetsvoorstel in om de mosquito-installaties in heel Vlaanderen te kunnen plaatsen. Creyleman noch Bultinck verkregen het installeren van mosquito-toestellen. De woordvoerder van de Hekla-politiezone, Dirk Fonteyne, relativeert intussen het probleem. Dirk Fonteyne (in Het Nieuwsblad): “Vijftien jongeren die staan te babbelen en die we moeten aanmanen stiller te zijn: is dat écht problematisch?” Volgens Fonteyne is het probleem nu niet erger dan vroeger, en weet de politie goed wie die jongeren zijn. “De jongeren die problemen veroorzaken zijn meestal dezelfde, net zoals de klagers ook dezelfde blijven.”

maandag 3 augustus 2009

Helpen, dienen, beschermen...

Normaal zegt men zoiets niet van zichzelf, maar... ik vind mezelf vrij sociaal ingesteld. Ik maak vrij makkelijk contact met mensen die ik van oor noch poten ken en knoop binnen de vijf minuten een gesprek aan met een wildvreemde. Waarschijnlijk ligt het aan m'n stem, want m'n atletisch figuur, voor zover ik dat ooit gehad heb, is al enkele jaren overwoekerd met spek, maar ik slaag er toch telkens in vrij vlug het vertrouwen van m'n gesprekspartners te winnen, zodat die binnen de kortste keren hun ziel bloot leggen. Waarschijnlijk zal dit wel een oorzaak vinden in m'n vroegere politie-opleiding en manipuleer ik, onbewust, de mensen in de richting die ik ze wil hebben.
M'n vrouw noemt dat trouwens geen sociale ingesteldheid, maar vindt mij gewoon een platvloerse curieuzeneus zonder schaamte.
Maar toch, laat het nu mijn sociale of mijn nieuwsgierige karakter zijn, dat maakt niet uit. Het voornaamste is dat men als journalist al eens iets hoort over het reilen en het zeilen in de stad op die manier.
Laat nu een gesprek dat ik gisteren voerde misschien een oplossing bieden voor de groeiende werkloosheid in Antwerpen.
Laat ons eerlijk zijn, Antwerpen is als metropool én als havenstad zeker niet de meest veilige stad ter wereld, en dan bedoel ik vooral in de late avond of 's nachts. Dan bedoel ik ook vooral voor de vrouwelijke bevolking tussen de zestien en de zestig jaar. Dus voor alle vrouwen die er een beetje goed uit zien, alles in de juiste proporties bezitten, als U begrijpt wat ik bedoel, én de moed hebben om 's avonds alleen nog een stapje in de wereld te zetten.
Als die vrouwen 's avonds naar huis willen zijn er, ofwel altijd wel een deel heren die hen willen vergezellen in de hoop op meer of op minstens de kennis van hun adres, ofwel enkele "straatbewoners" of andere ongure figuren of langharig, werkschuw tuig, die buiten oog voor het lichaam ook wel oog hebben voor de inhoud van de handtas.
Soms is de afstand die die dames naar huis moeten afleggen zo kort, dat het, zelfs om hun veiligheid te waarborgen, de moeite van een taxi niet waard is. Daarom deze oplossing voor zowel dit probleem als voor het probleem van de werkloosheid: "The lonely lady's escort." En dan bedoel ik met "escort" niet datgene waar jullie nu aan denken, slechte mannen, maar gewoon een dienst die je kan opbellen om je na een avondje stappen tevoet naar huis te vergezellen en onderweg een babbeltje te doen, zodat je als vrouw veilig thuis komt, uiteraard tegen een kleine vergoeding. Een man op bestelling, maar dan enkel om je naar huis te brengen en je veiligheid te garanderen.
Wees gerust, er is een markt voor, en... je maakt er de stad en politie gelukkig mee, want niettegenstaande er zogezegd geen problemen zijn met de "straatbewoners" en ander langharig, werkschuw tuig dat s'nachts de stad bevolkt, valt het op dat de politie 's nachts bepaalde buurten mijdt. Uit schrik? Neen, verdomme, gewoon om dat krapuul niet te provoceren, zodat ze zich thuis voelen in de stad.
Wat doet de politie dan wel 's nachts? Wel, datgene waarvoor ze betaald worden natuurlijk, om de zoveel uren het huis van de burgemeester en andere notabelen passeren om te kijken of daar niet ingebroken wordt. Want 't stad is toch van iedereen...

zondag 2 augustus 2009

Herstel, of wa....De beurzen veerden deze week een beetje op, omdat de verwachte onheilstijdingen uitbleven, en enkele grote bedrijven minder slechte resultaten dan verwacht bekend maakten.

Maar die beter dan verwachte resultaten hebben weinig vandoen met stijgende omzetten, maar alles met draconische besparingen en herstructureringen die bedrijven doorvoeren om hun resultaten op peil te houden. Maar de beurs kijkt enkel naar het onderste cijfertje op de balans. Net zoals diezelfde beurs euforisch overreageerde tijdens de bubbel en dramatisch overreageerde toen die bubbel in elkaar knapte.

Blijkbaar overtuigen de aandeelhouders elkaar ervan dat het ergste wel achter de rug is, en dat het al bij al nog meevalt. Probleem is dat in de echte economische wereld daar vooralsnog weinig van te merken valt. De virtuele verwachting blijft nog steeds aantrekkelijker dan de reële economische parameters.

Die zijn immers ronduit slecht te noemen. Voor het eerst sinds 2003 daalt het aantal Belgen met een job, zo stelt de Nationale Bank vast. Terwijl er vorig jaar nog 52.000 jobs bijkwamen, daalde de werkgelegenheid in het eerste kwartaal met 23.500 personen. Het regeerakkoord van de regering-Leterme, dat dateert van maart 2008, stelde ironisch genoeg nog een banengroei met 200.000 personen voorop.

De Belgische economie is sindsdien nog dieper in de put gevallen en is in het tweede kwartaal met 3,8 procent gekrompen tegenover een jaar eerder. Het is het derde kwartaal op rij dat onze economie krimpt. De consument vreest voor het ergste en blijft zijn spaartempo opdrijven, waardoor er nog minder geconsumeerd wordt.

De enige die nog op hetzelfde niveau blijft consumeren is de overheid, waarvan de uitgaven constant blijven of zelfs licht stijgen. Dat is goed, omdat op die manier de economische achteruitgang nog een beetje getemperd wordt. Maar het is tegelijk slecht nieuws, want het vergroot nog eens het overheidstekort, dat nu al op ruim 20 miljard euro wordt geraamd. Om dat zelfs op middellange termijn terug naar een structureel evenwicht te brengen, wacht ons een besparing vergeleken waarbij de jaren-Dehaene klein bier waren.

Het wordt een zoniet onmogelijke, dan toch aartsmoeilijke oefening die de regering bij haar terugkeer uit vakantie wacht.